Vyhledat

Vše pro deratizaci//

Obchodní podmínky – www.vseproderatizaci.cz

1. Základní ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Odstoupení od kupní smlouvy
4. Ochrana osobních údajů kupujícího
5. Platební podmínky
6. Dodací podmínky
7. Záruční podmínky
8. Reklamační řád
9. Závěrečná ustanovení


1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy při nákupu v internetovém obchodě www.vseproderatizaci.cz, mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Services PCM s.r.o..,IČ 27602249, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 118171 jako prodávající ( dále jen „prodávající ") a na straně druhé je kupující ( dále jen “ kupující")

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk , který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavíra smlouvu s prodávajícím nebo s ním jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj.pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba , která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní , výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podemínkami, jakožto i s reklamačním řádem , ve znění platném a účinném v momentě odesláním objednávky.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouvu lze uzavřít tak, že Kupující přijme návrh k uzavření smlouvy v internetovém obchodu www.vseproderatizaci.cz vložením požadovaného zboží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo vyměnit jak požadované plnění , dopravu i způsob úhrady , tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky a přijetím objednávky prodávajícím, který jí e-mailem s výpisem objednávky potvrdí na zákazníkem zadanpu e-mailovou adresu. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásaob, ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaje.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje , že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nybýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnická práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu , umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat , odevzdá věc kupujícímu-podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli, jakmile mu věc předá dopravce.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme- li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci , vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předvozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté , co prodlévajícímu poskztla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá -li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu , že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu ,že v době , kdy věc převzal :

a) má věc vlastnosti , které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání , takové vlastnosti, které prodávající nebo popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu , který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) je věc odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů


3. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a to tak, že v této lhůtě odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li:

a) kupní smlouvu ode dne převzetí zboží
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží, které od prodávajícího obdržel , a to na své náklady.

Spotřebitel vrátí zboží úplné, s kompletní dokumentací , nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě , v jakém zboží převzal.

Odstoupí-li spotřebitel od smolouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal na účet, složenkou peníze neposíláme.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě, že

– zboží se již nevyrábí a nedodává
- výrazně se změnila cena dodavatele zboží

Kupující bude neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnutý další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu částka převedena zpět na jeho bankovní účet, který je kupující povinen uvést při odstoupení od smlouvy.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


4. Ochrana osobních údajů kupujícího

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu. s tímto zpracováním,

Kupující má právo přístupu ke svým osovním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Kupující tímto prohlašuje , vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí , ve smyslu §5 odst.č.101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb,. v platném znění.

Kupující se zavazuje vyhovět případných požadavků prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených ve formulářích " Košík ".

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.


5. Platební podmínky

bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabolní symbol číslo objednávky.

Číslo účtu: 2081104803/ Kod 8040
SWIFT: OBKLCZ2X
IBAN: CZ 97 8040 0000 0­020 8110 4803

na dobírku  – hotově při převzetí zboží

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli
hotově při osobním odběru


6. Dodací podmínky

Doručení zajišťuje Česká pošta nebo přepravní společnost PPL. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu , o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Česká pošta – v pracovních dnech doručuje do 24 hod od expedice. Vyhledávání zásilky je možné na lince pro zákaznický servis 800 177 889.

PPL - v pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice. Vyhledání zásilky je možné na lince pro zákaznický servis +420 840 775 775 denně PO-PÁ od 7:00 do 18:00 hod.

Zásilku je možné si vyzvednout i osobně na provozovně v Hořovicích Adresa: Services PCM s.r.o. ,nábřeží Hynka Šlosara 608 268 01 Hořovice. V pracovní dny od 8– 16.30. . Zákazník je informován pomocí e-mailu , že je zásilka připravena k vyzvednutí.


7. Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevtahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace ,uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.


8. Reklamační řád

Článek 1 Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

– je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
- je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek 2 Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek 3 Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zbo­ží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4 Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Článek 5 Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

– zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Článek 6 Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Článek 7 Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.


9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující okamžikem potvrzení objednávky dává souhlas s obchodními podmínkami. V situacích , které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami . především zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.